برگزاری اردوی علمی آسمان نمای تهران

برگزاری اردوی علمی آسمان نمای تهران در اسفند ماه 96