جلسه توجیهی کارآموزی سال تحصیلی 97-96

   

با توجه به اینکه در سال تحصیلی 97-96 دوره ی کارآموزی از پایه ی دوازدهم به پایه ی یازدهم منتقل شده است و هنرجویان پس از پایان پایه یازدهم باید در تابستان دوره ی کارآموزی را طی کنند و نمره ی این درس در کارنامه آنها ثبت شود . لذا به همین منظور جلسه توجیهی کارآموزی ویژه پایه یازدهم برای اولیای محترم ایشان در هنرستان برگزار گردید . که در این جلسه مدیریت محترم هنرستان ¸ آقای مهندس شیرازی قوانین و شرایط کارآموزی را طبق بخشنامه ی آموزش و پرورش برای اولیای محترم بیان کردند .