کلاس های مذهبی هنرستان

کلاس های مذهبی و دینی با حضور مسئولین و هنرجویان هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان