هم عهدی با آتشنشانان اسفند 1395

مراسم هم عهدی با آتشنشانان و یادبود آتشنشانان حادثه ساختمان پلاسکوی تهران اسفند 1395 هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان