مراسم دهه فجر سال 1392

مراسم دهه فجر سال 1392 همراه با مسئولین و هنرجویان هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان