جلسه توجیهی جناب سروان آزادی برای اولیا و هنرجویان

جلسه توجیهی جناب سروان آزادی برای اولیا و هنرجویان هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان