بازدید از موزه عبرت سال 1395

بازدید جمعی از مسئولین و هنرجویان هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان از موزه عبرت شهر تهران در سال 1395