ایام فاطمیه اسفند 1395

مراسم فرهنگی مذهبی ایام فاطمیه (اسفند) 1395 همراه با مسئولین و دانش آموزان در هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان