انتخابات شورای دانش آموزی سال 1395

انتخابات شورای دانش آموزی هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان در آبان ماه سال 1395 شمسی