جلسه اولیاء و مربیان -
فروردین 98

دوره یک روزه میدان تیر درس آمادگی دفاعی - اسفند 97

اردوی علمی و تفریحی آسمان نمای تهران اسفند 96

کسب مقام اول و سوم رشته دوی سرعت و استقامت
فروردین ماه 97

تست سلامت جسمی هنرجویان - اردیبهشت 97