مهندس غلامرضا شیرازی امین مدیر و موسس هنرستان فرهنگ جوان، نامبرده با توجه به سوابق فعالیت آموزشی از مدیران با حسن شهرت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای تهران می‌باشد و ایشان بمدت ۴۰ سال از خدمات رسمی خود را در خدمت هنرستان دولتی فنی و حرفه‌ای شهدا منطقه ۱۲ که بیست و چهار سال عهده‌دار مدیریت آن هنرستان را داشته است و بنا به اذعان مدیران و فعالان آموزشی در سطح هنرستان‌های تهران ایشان توانسته شرایط و خدمات بسیار ارزشمندی را در زمینه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در آن مدرسه برای جذب هنرجویان مستعد و نخبه در هنرستان مذکور به مرحله انجام برساند و بیش از بیست هزار نفر از این عزیزان از آن مدرسه فارغ التحصیل شده‌اند. هنرستان در طی مدت مدیریت نامبرده توانسته‌اند پس از کسب موفقیت در سطح دانشگاه عهده‌دار مسئولیت‌های گوناگون در سطح جامعه را داشته باشد. که این موفقیت و تشویق‌ها انگیزه تاسیس هنرستان فرهنگ جوان را در ایشان بوجود آورد که حدود 15 سال  فعالیت‌های آموزشی این مدرسه شرایط همچون هنرستان شهدا را در منطقه شش تهران بوجود بیاورند.

مهندس غلامرضا شیرازی امین