برنامه کلاس های آنلاین

برنامه هفتگی کلاس های آنلاین هنرستان فرهنگ جوان به شرح ذیر است .

لذا هنرجویان عزیز موظف هستند طبق روز و ساعت اعلام شده از طریق لینک هر کلاس که در نرم افزار شاد ارسال خواهد شد وارد کلاس خود شده و علاوه بر ثبت حضور از مطالب ارائه شده توسط دبیر استفاده نمایند .

عدم حضور در کلاس هاس آنلاین موجب ثبت غیبت غیر موجه و کسر نمره خواهد شد .