برگزاری جلسه شورای دبیران – دی ماه سال تحصیلی 1401

جلسه شورای دبیران با حضور مدیریت محترم مهندس شیرازی و دبیران برگزار گردید.

با توجه به وارد شدن به نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 و شروع ترم دوم، جلسه ای با حضور مدیریت محترم مجموعه، معاونین و دبیران به منظور برنامه ریزی و بررسی وضعیت درسی هنرجویان برگزار گردید.